Přístroj na měření radioaktivity - Geiger: Vědecký zázrak v malém.

Geiger

Geiger je přístroj, který slouží k měření radioaktivity. Jedná se o důležitý nástroj v oblasti fyziky, chemie a lékařství. Geiger dokáže přesně určit množství ionizujícího záření v prostoru a tím posloužit jako důležitý prvek pro ochranu před nebezpečím způsobeným touto formou záření. V tomto článku se budeme detailněji zabývat funkcemi, historií a současným používáním geigerova detektoru.

Co je geiger a jak funguje

Geiger je přístroj, který slouží k měření radioaktivity. Tento přístroj je pojmenován po svém vynálezci, německém fyzikovi Hanse Geigerovi. Geigerův detektor detekuje ionizující záření a měří jeho intenzitu. K tomu dochází díky tomu, že ionizující záření proniká do plynného prostředí, např. do vzduchu. Poté se elektrony uvolněné tímto zářením spojí s plynem v detektoru a vytvoří se tak jev známý jako iontový proud. Tento proud je poté detekován a vyhodnocen přístrojem, který nám ukazuje intenzitu radioaktivity v daném prostoru.

Historie vynálezu geigeru

Historie vynálezu geigeru začíná na začátku 20. století, kdy německý fyzik Hans Geiger spolu s britským fyzikem Ernestem Rutherfordem pracovali na experimentech s radioaktivitou. Geiger měl za úkol navrhnout přístroj, který by umožnil měřit intenzitu radioaktivity různých materiálů.

V roce 1908 Geiger vyvinul první verzi svého počítacího zařízení, které se skládalo z elektroskopu a ionizační komory. Toto zařízení bylo schopné detekovat nabitá částice vytvořená radioaktivními látkami. V roce 1913 se Geiger setkal s chemikem Waltherem Müllerem a společně vyvinuli novou verzi počítacího zařízení nazvanou Geiger-Müllerovo počítadlo.

Tento nový přístroj byl revoluční v tom, že dokázal detekovat jednotlivé iontizující částice a také dokázal rozlišit alpha, beta a gama záření. Dnes se geigery používají nejenom ve vědeckém průzkumu, ale také v průmyslu a lékařství ke kontrole expozice lidí radiaci.

Dnes jsou modernizované verze geigera dostupné pro širokou veřejnost a umožňují tak jednodušeji kontrolovat prostředí, ve kterém se nacházíme, a chránit tak své zdraví před nadměrnou expozicí radioaktivnímu záření.

Princip měření radioaktivity pomocí geigeru

Princip měření radioaktivity pomocí geigeru spočívá v detekci ionizujícího záření, které vytvářejí radioaktivní částice. Geigerův počítač (nebo jen Geiger) je zařízením, které snímá tuto aktivitu a převádí ji na elektrický signál. Tento signál pak může být dále zpracován a analyzován.

Geigerův počítač se skládá z plynové komory, kde se nachází inertní plyn (nejčastěji helium nebo argon) a elektrod. Když radioaktivní částice vstoupí do komory, ionizují plyn a elektrony se pohybují směrem ke kladné elektrodě. Tyto elektrony jsou poté detekovány jako malý elektrický impulz.

Množství detekovaných impulzů se pak může použít k určení intenzity radioaktivního záření v daném prostoru. Geigerovy počítače jsou široce používány v průmyslu, lékařství a vědě kvůli své nesporné přesnosti a snadnému použití.

Použití geigeru v vědě a průmyslu

Geiger je přístroj, který slouží k detekci radioaktivity. Jeho použití je široké a využívá se jak v průmyslu, tak i vědě. V průmyslu se geigery často používají k monitorování úrovně radiace na pracovištích, kde dochází ke kontaktu s radioaktivními látkami. Dále se používají například při měření radioaktivního záření při posuzování bezpečnosti jaderných elektráren a skladování jaderného odpadu. V oblasti vědy jsou geigery hojně využívány při studiu radioaktivních procesů a sledování kosmického záření. Dnes existuje mnoho druhů geigerů s různými funkcemi, díky kterým se staly nezbytnou součástí moderní technologie a bezpečnosti.

Bezpečnostní opatření při používání geigeru

Bezpečnostní opatření jsou zásadní při používání geigeru - přístroje sloužícího k měření radioaktivity. Mezi nejdůležitější patří nošení ochranných rukavic, oděvu a brýlí, aby se minimalizovalo vystavení ionizujícímu záření. Důležité je také pečlivé čištění měřicích nástrojů po každém použití a správné skladování. Kromě toho je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od radioaktivních látek a neprovádět žádné experimenty bez dostatečného školení. Při správném zacházení s geigerem lze minimalizovat rizika jak pro uživatele, tak i pro okolní prostředí.

Současné vývojové trendy v oblasti geigerů

V oblasti geigerů se v poslední době objevuje celá řada nových vývojových trendů. Jedním z nich je miniaturizace přístrojů, která umožňuje snadné přenášení a použití i v terénu. Dalším trendem je integrace geigerů s dalšími technologiemi, jako jsou například chytré telefony nebo drony, což rozšiřuje možnosti jejich využití. Velký důraz se klade také na zvyšování citlivosti geigerů a jejich schopnost detekce různých typů radioaktivního záření. Tento trend nachází své uplatnění zejména v oblastech s vyšší úrovní radioaktivity, jako jsou jaderné elektrárny či průmyslové zdroje ionizujícího záření. Celkově lze říci, že současné trendy v oblasti geigerů směřují k vytvoření stále sofistikovanějších a efektivnějších zařízení pro měření radioaktivity.

V závěru lze konstatovat, že přístroj geiger je neocenitelným nástrojem pro měření radioaktivity a monitorování rizik spojených s tímto jevem. Díky jeho využívání se mohou pracovníci v jaderných zařízeních i v dalších oborech, kde je vystavení radioaktivitě možné, bezpečněji pohybovat v prostoru a minimalizovat nebezpečí zdravotních rizik. Nicméně jsou také důležité opatření k ochraně proti radiaci, bez ohledu na to, jak silný nebo citlivý je daný měřicí přístroj. Obecně platí, že používání technologií, jako je přístroj geiger, by mělo být doprovázeno uvážlivostí a odborností.

Publikováno: 29. 10. 2023

Kategorie: věda

Autor: Michaela Novotná

Tagy: geiger | přístroj na měření radioaktivity